Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Grammatik. VRSTE RIJEČI

Wortarten

Glasovi objedinjeni u jednu cjelinu daju riječ, koja ima dvije vrste značenja: jedno je karakteristično samo za datu riječ (sto označava predmet za kojim se sjedi, stolica predmet na kome se sjedi, pas vrstu životinje, prozor dio kuće i sl.), a drugo se odnosi na više predmeta (recimo, čovjek, otac, brat označavaju lica muškog roda, а žena, majka, sestra lica ženskog roda).

Za izražavanje takvih kategorija kao što su rod, broj, lice i sl., kao i za izražavanje različitih odnosa u stvarnosti te za međusobno povezivanje rijeci u sintagme i rečenice postoje posebne forme koje se nazivaju oblicima. To mogu biti padeži (predmet, predmeta, predmetu itd.), vremena (čitam, pročitam, čitao sam), lica (čitam, čitaš, čita...), načini i sl.

Grupe riječi koje karakterišu identična (a) morfološka, (b) semantička i (c) sintaksička obilježja nazivaju se vrste riječi.

U B/K/S-u postoje sljedeće

Vrste riječi

 1. Imenica (Substantiv)
 2. Pridjev / pridev (Adjektiv)
 3. Zamjenica / zamenica (Pronomen)
 4. Broj (Zahlwort)
 5. Glagol (Verb)
 6. Prilog / adverb (Adverb)
 7. Prijedlog / predlog (Präposition)
 8. Veznik (Konjunktion)
 9. Riječca /rečca / partikula / čestica (Partikel)
 10. Uzvik (Interjektion)

Neke od njih samostalno se mogu upotrebljavati u rečenici, imaju svoju promjenu te ih nazivamo samostalnim (autosemantičkim, leksičkim) vrstama riječi. To su imenice, pridjevi, zamjenice, brojevi, glagoli i prilozi.

Drugu grupu čine riječi koje se samostalno ne mogu upotrebljavati u rečenici niti mogu biti njen član. To su nesamostalne (pomoćne, relacione, gramatičke) vrste riječi, u koje spadaju prijedlozi, veznici i riječce (čestice, partikule). Uzvici ne pripadaju nijednoj o ovih grupa jer izražavaju različiti osjećanja, preživljavanja, raspoloženja i sl.

Vrste riječi

 1. Punoznačne vrste riječi
  Leksičke vrste riječi
  Autosemantičke vrste riječi
  1. Imenice
  2. Zamjenice
  3. Pridjevi
  4. Brojevi
  5. Glagoli
  6. Prilozi
 2. Pomoćne vrste riječi
  Relacione vrste riječi
  Gramatičke vrste riječi
  Sinsemantičke vrste riječi
  1. Prijedlozi
  2. Veznici
  3. Riječce/čestice/partikule
 3. Uzvici

Wortarten

 1. das Substantiv
  (učenik der Schüler)
 2. das Adjektiv
  (veliki groß)
 3. das Zahlwort
  (dva zwei)
 4. das Pronomen
  ( on er)
 5. das Verb
  ( čitati lesen)
 6. das Adverb
  ( dobro igut)
 7. die Präposition
  (na auf)
 8. die Konjunktion
  ( i und)
 9. die Partikel
  ( li ob)
 10. die Interjektion
  (ah! ach!)