Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Das Präfix

Prefiks

Duden

Prä|fix, das; -es, -e [zu lat. praefixum, 2. Part. von praefigere, präfigieren] (Sprachw.): 1. vor ein Wort, einen Wortstamm gesetzte Ableitungssilbe; Vorsilbe (z.ÿB. be graben, un schön). 2. (veraltend) Präverb.

Prä|fix|verb, das (Sprachw.): Verb mit Präfix.

© 2000 Dudenverlag

Srpskohrvatski jezik 1972

PREFIKS, predmetak (l at .praefixum - napred pripojeno), jezički tvorbeni elemenat, afiksalna morfema, afiks koji se stavlja ispred reči, tj. ispred korena reci i stapa se s njim u jedinstvenu celinu dajući reči novo značenje.

U srpskohrv. jez. kao i u dr. indoevropskim jez. prefiksi su po poreklu najčešće predlozi, negativne rečce i ređe prilozi, npr.

      na-pisati, iz-raditi, od-vesti, sa-graditi, sa-govornik, pod-metnuti, za-pis, za-raditi, do-voz, uz-orati, do-graditi, nad-vojvoda;

      ne-moguć, ne-poznat, ne-rad, ne-znanje, ni-malo;

      pra-čovek, pra-šuma itd.

Neki se prefiksi u svom. današnjem liku ne osećaju i ne upotrebljavaju više kao predloži, npr. prefiksi

      pre-, pro-, raz-

      (pre-skočiti – skočiti preko, pre-kopati, pre-pisati, pre-lomiti;

      pro-misliti, pro-laz, pro-pis, pro-učiti;

      ras-pisati, raz-lupati, raz-graditi).

Pretpostavlja se da su prefiksi nekada bili zasebne reči i ta pretpostavka je opravdana s obzirom na to da se većina prefiksa i danas upotrebljavaju kao zasebne reči – predlozi.

Prefiksi mogu biti prosti i složeni; prosti su prefiksi

      od- (od-leteti),

      -iz- (iz-vući),

      pre- (pre-laz),

      raz- (raz-vod) i dr.,

a složeni

      prepo- (pre + po; prepo-rod),

      zapo- (za + po; zapodenuti) i dr.

U našem jeziku se prefiksima u tvorbi glagola najčešće menja glag. vid (v. Prefiksacija); up. Sufiks, Infiks.

PREFIKSACIJA, prefiksalna tvorba, tvorba reči pomoću prefiksa, npr.

      ded: pra-ded,

      jezik : pra-jezik,

      šuma : pra-šuma,

      radnik : sa-radnik,

      stanar : su-stanar,

      lud : su-lud,

      leteti: pro-leteti,

      pisati : na-pisati,

      pevati : za-pe-vati,

      dati : do-dati,

      orati : uz-orati,

      znanje : ne-znanje,

      moćan : ne-moćan itd.

Prefiksacijom glagola od imperfektivnih glagola obično dobijamo perfektivne glagole, npr.

      čitati : pročitati,

      pevati : zapevati,

      leteti : pre-leteti,

      orati : uzorati,

      pisati : napisati itd.

Međutim u primerima kao što su:

      nositi: donositi,

      voditi : razvoditi,

      voziti: izvoziti,

      goniti : izgoniti i sl.

prefiksacijom se ne menja glag. vid; ovi glagoli su i dalje imperf. vida, ali sada drugog vidskog lika – od durativnih glagola (v.) dobivamo iterativne gl.

Kada svršenim gl. dodajemo prefikse, dobijamo takode svršene gl., tj. ne menja se gl. vid, npr.

      dići : podići,

      leći : poleći,

      sesti : zasesti,

      metnuti: podmetnuti,

      kleknuti : pokleknuti itd.

PREFIKSALNA TVORBA, v. Prefiksacija.

PREFIKSALNO-SUFIKSALNA TVORBA, tvorba reči pri čemu se istovremeno koriste i prefiksi i sufiksi, npr.

      čelo: za-čel-je > začelje,

      brdo: za-brd-je > zabrđe,

      brada: pod-brad-ak,

      list: za-list-ak,

      cilj: bez-cilj-an > besciljan,

      drug: s-drug-jen > združen,

      hrabar: o-bez-hrabr-iti > obeshrabriti

Srpskohrvatski jezik 1972: Srpskohrvatski jezik: Enciklopedijski leksikon / Redaktori i urednici Asim Peco, Živojin Stanojčić. – Beograd: Interpres. – 604 s.

Simeon 1969

Prefiks

prefigiran < prefigirati* (r. приставочный, префигированный – nj. praefigiert) – koji sadržava prefiks* ili predmetak*, koji ima obilježje prefiksa, npr. prefigirana riječ (r. п-ое слово – nj. p-es Wort) ili prefigirano ime (r. п-ое имя – nj. p-es Nomen) – riječ ili imenska riječ s predmetkom, npr. nj. Urlaub, Korsicht;

prefigirani glagol (r. n. глагол – nj. pes Verb) – glagol* s predmetkom, npr. nj. erlauben, vorsehen ; glagol s preverbom*, prefiksom; npr. r. про-жить, в-ходить – hs. pro-živjeti, na-učiti i sl.; kudikamo najveći broj, najmnogobrojnija skupina složenih glagola ili glagolskih složenica;

prafigirani jezici (r. npeфигирующие языки – e. prefixing languages) – v. afigirani j. hp.

prefigirati < 1. praefigere, -xi, -xum <prae – prije, pred + figere – bosti, usaditi (r. префигировать – nj. praefigieren) – usp.: a-, in-, sufigirati, – dodati, dometnuti (riječi, tj. iza riječi), snabdjeti (riječ) predmetkom, prefiksom.

prefiks m <1. praefixum <prae – sprijeda + fixus – pričvršćen (пргфикс, прлставка || Präfix, Vorsilbe || prefix || prefixe || prefisso || prefijo) – predmetak*, predrječje*, predstavak*, predstavek*, predstavje*, predsuvak*, predtvorka*, pridstavak*, a u glagola i: preverb*, preverbio*,

– vrst afiksa koji se stavljaju ispred korijeni ili osnove, vrst nastavaka hr , bhž ;

slog, skupina slogova ili riječ priključena početku druge rijeii ili spojena s njom da bi nastala nova riječ w , bl , ВТ , Ni/hp ;

u nj. se, naprotiv, oštro razlikuju prefiksi ili predmeci (nj. Präfixe, Vorsilben) od nastavaka ili sufiksa (nj. Suffixe, Nachsilben sch );

to je riječca koja se stavlja pred neku riječ da bi nastalo novo značenje, npr. su gradanin, pročitati;

afiks koji se stavlja pred osnovu riječi hr , ili koji stoji ispred morfema ili skupine morfema o kojima je fonetski i gramatički ovisan i; sprijeda, ili ispred korijena ili osnove, stavljeni morfem ili element tvorbe (»tvorka«) koji treba da služi kao odredbenica u složenici te se suprotstavlja sufiksu* i infiksu*; npr. f. disposition (raspoloženje), predisposition (predispozicija) im , spr ;

formativ koji se sastoji od jednog slova, sloga ili više slogova slavljenih pred riječ i s njome stopljenih, tako da s njome čine cjelinu i mijenjaju joj značenje. (»Prefiksirati« znači stopiti jedno slovo, slog ili više slogova s početkom riječi.) pg.

Prefiksi su i danas većinom zasebne riječi (prijedlozi) i zato su riječi, koje imaju prefikse, složene (od dvije): po-gled, po-gledati.

No neki prefiksi ne osjećaju se više kao prijedlozi npr. pre-, pro-, raz-, pa-, usp. složenice: pre(skočiti), pro(letjeti), raz(vući), pa(tvoriti) ili u r. вз-, воз-, (взойти), вы- (выходить), низ- (нисходить), пере- (переходить), раз-(разделить): ili u nj. bе- (beschreiben), emp- (empfehlen), ent- (entlassen), er- (erweisen), ge- (gestehen), ver- (verteilen), zer-(zerreissen).

Ipak su riječi i s tim prefiksima složenice bhž ;

jezični element ili formant koji služi tvorbi riječi i koji suodreduje značenje ili gramatičku funkciju složenice.

U ie. jezicima to su najčešće prijedlozi (i negativne čestice), jednostavni (npr. po-, nad-) ili složeni (npr. pre-po, po-iz-pre-, itd.);

u širem značenju riječi naziv prefiks upotrebljava se za prvi dio svake složenice (pa i za imenicu, glagol, pridjev, zamjenicu, broj, prilog) ako taj vrši službu odredbenice, tj. ako bliže određuje značenje drugoga dijela složenice, npr. mnogo(stran), crno(put), dvo(glav), čuvar-(kuća), plači(drug) i sl.

U ie. jezicima smatra se augment* vrstom prefiksa elz ;

pomoćni morfem koji stoji ispred riječi s kojom se spaja, npr. r. под-группа, за-всегда, прэ-нес(ти) ga ;

u terminologiji deskriptivne lingvistike mj. naziva prefiks upotrebljava se naziv »pred-osnova« (r. пред-основа) ;

ako se stavlja ispred glagolskog oblika (te se piše s njim zajedno i čini jednu riječ, složeni glagol), on se radije naziva preverb* (f. préverbe) mz ;

рo svojemu sastavu prefiksi se dijele na

jednostavne ili proste (простой префикс, простая приставка) i

složene (r. сложенный префикс, с-ая приставка);

prost je npr. po- u: po(gledati);

dvojni su prefiksi (r. двойные префиксы, дв-ые приставки) dosta česti, npr. u hs. is-pre-bijati, u r. по-из-держаться, a ima ih i trojnih (r. тройная приставка, тр-ой префикс), npr. u hs. po-is-pre-lamati, u r. по-на-вы ... M , ;

u njemačkom se razlikuju:

1. nenaglašeni ili nerazdvojni predmeci (be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-, npr. be/kommen/),

2. naglašeni ili raz dvojni (npr. ab- u: ab/reisen/) i

3. koji su kad naglašeni, kad nenaglašeni (um-, durch-, über-, unter-);

za riječi naglašene na predmetku upotrebljava se u nj. naziv » präfixbetont« sch , jć.

Jedni se prefiksi zovu kadšto »puni« (r. полный префикс, п-ая приставка); to su oni koji mijenjaju leksičko značenje odredbenice (= drugoga dijela složenice), npr. u hs. obamrijeti – r. обмереть, hs. propasti – r. пропасть a drugi prazni ili vidski (r. пустая, видовая приставка) – jer mijenjaju samo vidsko značenje, npr. povjerovati) – r. по(верить);

pojačajni prefiks (r. усилительный пр., у-ая приставка – nj. Verstärkungspräfix) – predmetak kojim se značenje osnove pojačava, npr. nj. Un-wetter, Un-kosten, erz-dumm, usp. hs. predobar, nadčovjek – r. предобрый, сверхчеловек; prema vrsti riječi, kojoj pripada drugi dio složenice, razlikuje se:

glagolski prefiks (r. /при/глагольный префикс, /при/гл.-ая приставка),

imenički, imenski prefiks (r. именной префикс, и-ая приставка),

zamjenički prefiks (r. местоименный пр., м-ая приставка),

oblikotvorni prefiks (r. формообразующий пр., ф-ая приставка),

formalni prefiks (r. формальный пр., ф-ая приставка),

prefiks subjektivne ocjene (r. пр. субъективной оценки) – koji izražava osjećajnu obojenost ili ocjenjuje vrijednost (x infiks, x sufiks) – v. afiks rč.

prefiksacija f < prefiks* (r. префиксация – e. prefixation) – prefiksna tvorba riječi, tj. stvaranje nove riječi dodavanjem prefiksa* ili predmetka potpunoj riječi, npr. probuditi, usp. r. разбудить i sl. ga

prefiksacijom se mijenja ili modificira osnovno značenje riječi koja dobiva katkad i posve novo značenje, а katkad mijenja samo vidsko značenje; većinom se njezino značenje suzuje, determinira, jer prefiksi služe kao odredbenice u tako nastalim složenicama.

Prefiksacijom mogu neprelazni glagoli postati prelazni, npr. plakati : oplakivati (mrtvaca), spavati : uspavati, usp. nj. steigen (= penjati se) : (den Berg) ersteigen (= popeti se na brijeg), weinen : beweinen (den Toten) ž.

Prefiksacija u flektivnim jezicima često ima obilježje aglutinacije*, jer su prefiksi u ie. jezicima jednoznačni, standardni u raznih vrsta riječi (iako se mehanički ne pripajaju k svakoj vrsti riječi, nego obično oblikuju glagolsku osnovu, usp. vezati : razvezati, r. вязать : развязать, te spojeni s tom osnovom ulaze u druge vrste riječi, npr. razvezivanje, razvezanost i sl., usp. r. развязывание, развязка, развязный i sl.); njihovo pripajanje korijenu ne čini tijesan spoj (usp. r. детский i отсыпать) – usp. sufiksacija, i: infiksacija, v. i: aglutinacija, fuzija rf ;

priključivanje predmetaka k korijenima i osnovama kao način tvorbe riječi i oblika ahm.

prefiksan adj., prefiksni adj. (r. префиксальный, приставочный) – prefiksalan, -ni, tj. s prefiksom, obilježen prefiksom;

prefiksni morfem (r. пр-ая, приставочная морфема) – prefiks*;

prefiksna osnova (r. преф-ая, прист-ая основа) – prefigirana, prefiksirana, prefiksalna osnova, osnova s prefiksom;

prefiksna riječ (r. преф-ое, прист-ое слозо) – riječ s prefiksom, riječ načinjena pomoću prefiksa, prefigirana, prefiksirana riječ;

prefiksna ili prefiksalna tvorba riječi (r. преф-ое словообразование, префиксация – nj. Präfixbildung) – tvorba riječi pomoću prefiksa, prefiksacija*;

prefiksni ili pre fiksalni tip morfološke tvorbe riječi (r. преф-ый тип, способ, /морфологического/ словообразования, префиксация) – tvorba nove riječi dodavanjem prefiksa ili predmetka čitavoj riječi koja se izvodi, npr. r. разбудить, сбросить – hs. razbuditi, zbaciti (s-baciti); tako se tvore tzv. prefiksne ili prefigirane ri eči ga ;

prefiksalna tvorba oblika (r. преф-ое формообразование, префикса ция) – tvorba oblika pomoću prefiksa, prefiksacija*;

prefiksni element (r. преф-ый элемент, префикс) – prefiks*;

prefiksni glagol (r. преф-ый, приставочный или предложный глагол – nj. Präfixverb) – glagol s predmetkom, npr. nj. bekommen, prefigirani, prefiksirani, prijedložni glagol (x nepref iksirani);

prefiksalni nesvršeni glagol (r. преф-ый, прист-ый глагол совершенного вида второй ступени) – nesvršeni glagol s prefiksom;

prefiksna imenica (r. преф-ое существительное – nj. Präfixsubstantiv) – imenica s predmetkom, npr. nj. Unruhe;

prefiksni pridjev (r. преф-ое прилагательное – nj. Präfixadjektiv) – pridjev s premetkom npr. nj. unecht;

prefiksna složenica (nj. Präfixkompositum) – složenica kod koje je prvi dio predmetak, npr. nj. složeni glagoli, kao begeistern, ertappen, – prefiksirani kompozit , je ;

prefiks(al)no značenje (r. преф-ое значение) – npr. prijedloga; razlikuje se od njihova priložnoga značenja (usp. nažut) ili prijedložnoga (npr. okrljak) div.

prefiksno-sufiksna tvorba riječi (r. приставочно-суффиксальное, префиксально-суффиксальное словообразование) – dodavanje riječi (u svrhu tvorbe nove riječi) i prefiksa i sufiksa; mješoviti (kombiniram) ili prefiksno-sufiksni tip morfološke tvorbe riječi, tvorba riječi pomoću prefiksa i sufiksa, npr. hs. o-bez-zvučen-je, ili r. раз-говор-ный rč.

Simeon 1969: Simeon, Rikard. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. I-II. – Zagreb: Matica hrvatska. – Knj. I: 1011 s. – Knj. II: 927 s.