Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Das Paradigma

Paradigma

Pa|ra|dig|ma, das; -s, ...men, auch: -ta [lat. paradigma < griech. parádeigma, zu: paradeiknýnai = vorzeigen, sehen lassen]:

  1. (bildungsspr.) Beispiel, Muster; Erzählung mit beispielhaftem Charakter: žJulia und die Geisterœ ist das P. einer nicht überwundenen Kritik (Welt 6.ÿ11. 65, Film); Es hat fast den Anschein, als verkörpere Aids genau zum richtigen Zeitpunkt ein neues, langsam gereiftes P. von Krankheit (Kursbuch 88, 1987, 131); Die völlig verfehlte, an animalischen Paradigmen orientierte žmoderneœ Sexualerziehung (Spiegel 34, 1981,ÿ9).
  2. (Sprachw.) Gesamtheit der Formen der Flexion eines Wortes, bes. als Muster für Wörter, die in gleicher Weise flektiert werden.
  3. (Sprachw.) Anzahl von sprachlichen Einheiten, zwischen denen in einem gegebenen Kontext zu wählen ist (z.ÿB. er steht hier, dort, oben, unten ), im Unterschied zu Einheiten, die zusammen vorkommen, ein Syntagma bilden (z.ÿB. er steht dort ).

pa|ra|dig|ma|tisch <Adj.>:

  1. (bildungsspr.) ein Modell, Muster darstellend, als Vorbild, Beispiel dienend; modellhaft: ein Prozess, der nicht nur dadurch, dass er überhaupt stattfand, -e Bedeutung gewann, sondern durch die Einzelheiten, die er enthüllte (Erné, Fahrgäste 148); der -e Fall einer umweltgesteuerten Anpassung (Wieser, Organismen 138); Sein Lebenslauf ist für die Ansiedlung der Intellektuellen in Whitechapel p. (Kisch, Reporter 348).
  2. (Sprachw.) das Paradigma (2) betreffend, zu ihm gehörend; als Paradigma, in einem Paradigma dargestellt: die -e Darstellung eines Wortes.
  3. das Paradigma (3) betreffend, zu ihm gehörend: -e Beziehungen sprachlicher Elemente.

Pa|ra|dig|men|wech|sel, der (Wissensch.): a) Wechsel von einer wissenschaftlichen Grundauffassung zu einer anderen; b) (bes. im New Age) Wechsel von einer rationalistischen zu einer ganzheitlichen Weltsicht.

© 2000 Dudenverlag

Simeon 1969

Simeon 1969: Simeon, Rikard. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. I-II. – Zagreb: Matica hrvatska. – Knj. I: 1011 s. – Knj. II: 927 s.

paradigma

f – 1. paradigma < g. παράδειγμα = parádeigma – primjer (парадигма || Paradigma, Flexionsmuster, Musterbeispiel || paradigm || paradigme || paradigma || paradigma) –

model, uzorak, obrazac, navedeni primjer ptr;

uzor u sklanjanju ili sprezanju rč;

potpuna tablica svih oblika neke riječi (konjugacija, deklinacija) pg ;

primjer ili tablica fleksije neke riječi koja služi kao obrazac drugim riječima istoga niza ili vrste; kaže se: paradigma druge deklinacije, optativa itd. mz, spr ;

u suvremenom jezikoznanstvu pod paradigmom podrazumijeva se skupnost fleksijskih oblika određene leksičke jedinice bez obzira na to, priznaje li se ta skupnost kao tipična ili ne: govori se o paradigmi

ruskoga дать,

hindustanskoga karnä – »raditi«,

arapskoga vvaqaya – »braniti«,

mada oni ne služe kao primjeri ili obrasci konjugacije mzr ;

katkad se zove paradigma izraz osobitih oblika neke riječi, tj. osnova prezenta, perfekta, supina i infinitiva, iz kojih se izvode sva druga vremena istoga glagola, npr.

fero – fers, tuli, latum, ferre spr ;

u glosematici naziv za razred* promatran u sustavu; njemu u procesu odgovara naziv lanac* kt.

– Skup paralelnih osnovnih i izvedenih oblika bl ;

»Paradigme mogu pripadati različitim stupnjevima apstrakcije, drugim riječima postoje paradigme paradigma i dr.« Tr; – v. niz;

»Skup srodnih riječi, koje imaju zajedničku osnovu i sve afikse koji se mogu njoj pridodati, koji tvore paradigmu« ВТ;

»Jedan od stanovitoga broja zatvorenih skupova riječi, od kojih svaki sadržava srodne riječi, ali se razlikuju po obliku i po značenju, tako da su razlike medu skupovima paralelne« (citirano po Blochu) Vo; – v. prosta p. i složena p. Ni.

*»Ono što Wells naziva fokusnim razredom, Hjelmslev naziva paradigmom« Hg ; »model riječi i paradigme« u tradicionalnoj gramatici Ho/hp.

paradigmatika m (r. парадигматика – e. paradigmatics) – u strukturi jez. odnosa Hjelmslev razlikuje paradigmatiku i sintagmatiku*. Paradigmatika se odnosi na istraživanje međusobnog odnosa jez. jedinica u cjelini jez. sustava, a sintagmatika – na njihov neposredan odnos u govornom lancu. Paradigmatski i sintagmatski odnosi su međusobno povezani, što se utvrđuje primjenom komutacije*. Taj se odnos u svakom konkretnom jeziku individualno ostvaruje mi.

paradigmatski adj. – l. *paradigmaticus < g. παραδειγματικός = paradeigma-tikos (парадигматический || paradigmatisch || paradigmatic || paradigmatique || paradigmàtico || paradigmático) – koji služi kao primjer; koji se odnosi na paradigmu ili je sačinjava.

– U fonemici se najvažnije značenje pridjeva može ovako rezimirati: nabrajanje svih fonema nekog jezika u nizovima, redovima i izoliranih elemenata čini paradigmu, iz koje se odabiru pojedini fonemi potrebni za govorni lanac; – v. sintagmatski pg ;

paradigmatski oblik (r. п-ая форма – nj. p-e Form) – ona svojstva oblika koja se uspostavljaju zahvaljujući suodnosu članova paradigme; to je karakteristika neke riječi ili skupa riječi kao dijela cjeline: paradigme oblika.

Po linijskom obliku jednake riječi mogu imati različit paradigmatski oblik (zlo, koje se raspada na dva morfema zl-o kao imenica ima jedan paradigmatski oblik, kao pridjev sr. roda drugi, kao prilog treći) rf ;

paradigmatski odnosi (f. rap-ports paradigmatiques) – odnosi između jedinica koje mogu doći u istom kontekstu i koje se, barem u danom kontekstu, uzajamno isključuju. Takvi su odnosi između pridjeva: loša, zelena, velika, do-bra... koji svi mogu doći između nestala j е ... i ... knjiga, ali se uzajamno, na tom mjestu isključuju.

Takvi su odnosi između [-n], [-t], [-s], [-1] na kraju [bo-] (u fr. [bon] (dobar), [bot] (čizma), [bos] (grba), [bol] (zdjelica).

Takvi se odnosi često zovu opozicije mrt/kč;

paradigmatska razina – v. razina;

paradigmatski skup (r. п-ое множество – e. paradigmatic set) – v. paradigma /hp;

paradigmatski plan (r. п. план) – isto što i paradigmatika*;

paradigmatska raspodjela (r. п-ое расположение классы слов) – isto što i vrste riječi ahm.