Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Akzent

Akcent

Shema

SILAZNI AKCENTI

(fallende Akzente)

UZLAZNI AKCENTI

(steigende Akzente)

DUŽINA

(Länge)

DUGI AKCENTI

(lange Akzente)

langfallende Akzente

mâjka

langsteigende Akzente

rúka

mnogo
žénā

KRATKI AKCENTI

(kurze Akzente)


kurzfallende Akzente

sȁn

kurzsteigende     Akzente

nòga

Akzent

Dugosilazni akcenat (der langfallende Akzent)

mâjka, pîvo, drûg, tûžan, dîvno, prâvda

Dugouzlazni akcenat (der langsteigende Akzent)

rúka, gláva, národ, písati, spávati

Kratkosilazni akcenat (der kurzfallende Akzent)

sȁn, kȕća, pȍlje, glȅdati, pȁra, ȉstok

Kratkouzlazni akcenat (der kurzsteigende Akzent)

nòga, sèstra, žìvot, zèmljâ, kòza, čìtati

Dužina/duljina (die Länge):

mnogo žénā, sa mâjkōm, desnom rúkōm

Izbor akcentovanih riječi

 1. báka
 2. bàlōn
 3. bânda
 4. bistrìna
 5. bjegúnac
 6. blâgo
 7. bȍca
 8. bôs
 9. čòvjek
 10. čovjekomŕzac
 11. dijéte
 12. gȓb
 13. gréda
 14. grôm
 15. hlâd
 16. hláditi
 17. hlâdnjāk
 18. hlàdnjača
 19. hladnòća
 20. ìspit
 21. jàhta
 22. jèdan
 23. jèzik
 24. klȉn
 25. kmȅt
 26. knêz
 27. knjȉga
 28. knjȉžār
 29. knjȉžara
 30. knjȉžēvnī
 31. komàndīr
 32. kȑpiti
 33. krstáriti
 34. kȑpica
 35. kȓv
 36. lèžati
 37. lingvìstika
 38. lȉpa
 39. lìsica
 40. lîst
 41. mâjka
 42. markírati
 43. mȁti
 44. mȁtica
 45. matúra
 46. maturírati
 47. mȉš
 48. nȅbo
 49. obòriti
 50. òdnijēti
 51. òdnos
 52. pâd
 53. pȁdati
 54. pâmtiti
 55. plâv
 56. plavètnilo
 57. pláviti se
 58. pláža
 59. pòsljedica
 60. prȁvosūđe
 61. pravougàōnīk
 62. prȅtpōstāvka
 63. príroda
 64. prȉtīsak
 65. proizvòdnja
 66. prúga
 67. rȁdōst
 68. rêd
 69. sáđēnje
 70. sȁdržāj
 71. sȁv
 72. sîn
 73. skòčiti
 74. sȑce
 75. stánje
 76. stȁr
 77. starìna
 78. starìnskī
 79. starogȑčki
 80. stȁrōst
 81. šȕma
 82. šȕmār
 83. šumòvit
 84. šȕmskī
 85. tȅnk
 86. tȅtka
 87. tuđìna
 88. ȕkūs
 89. uništávati
 90. ȕsna
 91. vȅčē(r)
 92. vìdīk
 93. vȉdra
 94. vjèčit
 95. zȁrada
 96. znȁti
 97. zûb
 98. žèna
 99. žèniti se
 100. žênka
 101. žènskār
 102. žȅnski
 103. žîv