Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Jovan Ajduković, Belgrad

Kontaktološki rečnik i etimološki rečnik: sličnosti i razlike

Dr. Jovan Ajduković
Belgrad

27. April (Mittwoch) 2005
12,00-13,30
UR 1. 224
Merangasse 70

Jovan Ajduković

Др Јован Ајдуковић

Рођен сам 10.1.1968. године у Новом Саду (Србија).

Први рад под насловом "Превођење у систему масовне комуникације, процеси превођења и два фундаментална модела превођења" објавио сам са шеснаест година.

Дипломирао сам 1991. г. на Филолошком факултету Универзитета у Београду на Катедри за руски језик и књижевност са просечном оценом 9.20, а магистрирао 1996. на теми "Речи са лAjdukovic 01.jpgексикографском напоменом 'русизам' у речницима савременог српскохрватског књижевног језика".

Делимично измењен текст магистарског рада објавио сам 1997. године као засебну монографију под насловом "Русизми у српскохрватским речницима. Принципи адаптације. Речник".

Учествовао сам на више домаћих и међународних симпозијума и конгреса (Београд 1996-2004.; Скопље 1998., Софија 1999., 2000; Братислава 1999.; Будимпешта 2000., Букурешт 2001., Одеса 2002., Охрид 2002. г.).

Докторску дисертацију под насловом "Русизми у савременим јужнословенским и западнословенским књижевним језицима према квалификатору у лексикографским изворима" одбранио сам 12. јуна 2003. год. на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

У 2004. год. објавио сам четири књиге: 1) монографију под називом "Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама" (364 стр.), 2) "Контактолошки речник адаптације русизама у осам словенских језика" (772 стр.), 3) "Хрестоматију руских текстова за студенте правне струке" (152 стр.) и 4) монографију "Огледи из лингвистике и поетике" (158 стр.). Издавање "Увода у лексичку контактологију" и "Контактолошког речника" финансијски је подржало Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.

Тренутно припремам материјал за "Енциклопедијски речник лингвистичке контактологије".

У академској 2004/2005. федерално Министарство за науку, просвету и културу Аустрије доделило ми је једномесечну стипендију за постдокторске студије у Институту за славистику Универзитета у Бечу.

Консултант сам за русизме у XVI тому "Речника српскохрватског књижевног и народног језика" Института за српски језик Српске академије наука и уметности (Београд).

Члан сам Славистичког друштва Србије (Београд) и Међународног друштва за социолингвистику у Софији ( INSOLICO ).

Уредник сам интернет часописа Балканска русистика (Факултет за словенске филологије Универзитета у Софији).

Библиографија

Одабрани чланци/Избранные статьи:

 • Состав и структура контактологического словаря адаптации русизмов в восьми славянских языках
 • Контактологический словарь адаптации русизмов в восьми славянских языках . Предисловие
 • Садржај књиге "Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама " ( Table of contents )
 • An Introduction to Lexical Contacts. The Theory of the Adaptation of Russisms (Abstract )
 • Теорија активације и пресликавања. Појам "контактема"
 • О појму "русизам"
 • Основные понятия лексической контактологии
 • Об определении понятия ' язык-посредник '
 • Бугарски контактолошки речник
 • Russisms in Serbo-Croatian Dictionaries
 • Садржај докторске дисертације - The contents of my Ph.D. dissertation
 • О контактолошком приступу у проучавању русизама
 • О појму 'контактостилема'
 • Морфолошка адаптација изама у српском језику
 • Резултати рада на пројекту "Словенски језици у контакту са руским језиком"
 • http://www.ptt.yu/korisnici/j/o/joralbgd

Йован Айдукович

Русист, лингвист, славист, доктор филологических наук

Родился 10 января 1968 года в г. Нови-Сад (Сербия).

Окончил Филологический факультет Белградского университета («русский язык и литература») (1991) и аспирантуру Кафедры славистики Филологического факультета Белградского университета (1993). 28 июня 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию под названием Слова с лексикографической пометой «русизм» в словарях современного сербскохорватского языка .

12 июня 2003 года защитил докторскую диссертацию Русизмы в современных южнославянских и западнославянских литературных языках согласно квалификаторам в лексикографических источниках на Филологическом факультете Белградского университета.

Сфера научных интересов: лингвистическая и лексическая контактология, контактная лексикография, история межславянских языковых контактов, социолингвистика.

Редактор журнала и сайта «Балканская русистика» (Кафедра русского языка Софийского университета).

Научный консультант в «Словаре сербскохорватского литературного и народного языка» Института сербского языка Сербской академии наук и искусств (с XVI т.)

Автор четырех книг ( Русизмы в словарях сербскохорватского языка. Принципы адаптации. Словарь , Белград, Фото Футура, 1997, 331; Введение в лексическую контактологию. Теория адаптации русизмов , Белград, Фото Футура, 2004, 364, ISBN 86-83691-06-3 ; Хрестоматия русских текстов для студентов-юристов , Белград, Фото Футура, 2004, 152; Контактологический словарь адаптации русизмов в восьми славянских языках , Белград, Фото Футура, 2004, 771, ISBN 86-83691-11-X ) и нескольких десятков научных публикаций.

Участвовал на международных конференциях в Софии (Болгария), Будапеште (Венгрия), Бухаресте (Румыния), Братиславе (Словакия), Скопье (Македония), Охриде (Македония), Одессе (Украина), Белграде (Сербия).

Готовит к печати "Энциклопедический словарь по современной лингвистической контактологии" (2005-2006).

http://www.ptt.yu/korisnici/j/o/joralbgd/ruski.htm