Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Vesna Požgaj-Hadži, Ljubljana

Učenje izgovora i korekcija fonetskih pogrešaka

Ao.Univ.-Prof. Dr . Vesna Požgaj-Hadži
Institut für Slawistik der Universität Ljubljana
Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Kroatistika, srbistika in makedonistika
Katedra za hrvaški in srbski jezik

20. April (Mittwoch) 2005
12,00-13,30
UR 1. 224
Merangasse 70

Vesna Požgaj-Hadži

Na predavanju bit će predstavljene ove teme:
fonetska kompetencija

sustavi fonetskih pogrešaka

korekcija pogrešaka

zašto je potrebno učiti pravilan izgovor u stranome i prvome jeziku

Sažetak

U usporedbi s drugim jezičnim razinama, fonetska je razina u učenju/nastavi jezika zanemarena; naime učenjem izgovora i korekcijom pogrešaka više se ne bave ni fonetičari ni metodičari. U nastavi (hrvatskog) jezika kao prvog fonetskoj je razini posvećena minimalna pozornost; njome se bave oni kojima će to biti profesija (glumci, spikeri) i logopedi. U nastavi (hrvatskog) jezika kao stranog ona se najčešće svodi na uklanjanje i ispravljanje najgrubljih tipova interferencija koje ometaju komunikaciju. Predavanje pokušava odgovoriti na pitanje koliko se pozornosti posvećuje učenju izgovora u hrvatskom kao stranom jeziku u a) udžbenicima i b) na lektoratima. Rezultati istraživanja pokazuju da još uvijek nema sustavnoga pristupa učenju pravilnoga izgovora i da se zapravo ta uloga “prebacuje” na lektore. Postavlja se pitanje koliko su lektori uopće osposobljeni za tu ulogu, koja su znanja o tome stekli na studiju i koji su im didaktički izvori na raspolaganju.

Sustavima fonetskih pogrešaka stranih jezika u odnosu na hrvatski bavila se Zagrebačka fonetska škola i teorijski i eksperimentalno. Dugogodišnje pedagoško iskustvo i svakodnevno susretanje s interferencijama (i pozitivnima i negativnima) bilo je poticaj za istraživanje sustava fonetskih pogrešaka Slovenaca koji uče hrvatski jezik. Prikazuju se rezultati analize za glasove-pogreške (dž, lj, č, đ, ć, nj, l, š), naglaske, rečeničnu intonaciju i rečenični naglasak.

Iako se fonetskoj kompetenciji poklanja malo pozornosti, tema koja još uvijek zaokuplja fonetičare i metodičare u nastavi stranih jezika jest korekcija pogrešaka. U predavanju se opisuju različite metode korekcije (od artikulacijske do verbotonalne) te se navodi primjer nastavne jedinice za glas l s primjerima korekcije različitih tipova pogrešaka (od presvijetlg l do npr. velarnoga izgovora).

Literatura

 • Desnica-Žerjavić, Nataša: Neki razlozi tvrdokornosti stranog akcenta u zbornik u Strani jezik u dodiru s materinskim, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1992, 189-196.
 • Desnica-Žerjavić, Nataša: Načela fonetske korekcije ili razlika izmeđi "istih" glasova hrvatskog i francuskog jezika, Strani jezici, 22/2, Zagreb, 1993, 126-131.
 • Desnica-Žerjavić, Nataša: Sustavi grešaka u zborniku Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1993, 45-51.
 • Desnica-Žerjavić, Nataša: Klasifikacija fonetskih grešaka, Govor, 15/2, Zagreb, 1998, 71-101.
 • Desnica Žerjavić, Nataša: Je li teže naučiti “iste” ili “različite” glasove stranog jezika? Govor, 20/1-2, Zagreb, 2003, 71-78.
 • *** Fonološki i fonetski aspekti govorenog jezika, ur. Damir Horga, HDPL, Zagreb, 1989.
 • Guberina, Petar: Audiovizuelna-globalnostrukturalna metoda, Govor, I/2, Zagreb, 1967, 5-29.
 • Horga, Damir: Fonetika i učenje stranih jezika u zborniku Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1993, 53-61.
 • Josipović Smojver, Višnja: Ema, Nina i Emanina: analiza slučaja blizanačkog govora, Govor, 20/1-2, Zagreb, 2003, 169179.
 • Iričanin, Gordana: Koliko se u nastavi nemačkog jezika posvećuje pažnja izgovoru u zborniku Fonološki i fonetski aspekti govorenog jezika, ur. Damir Horga, HDPL, Zagreb, 1989, 193-200.
 • Ivšić, Stjepan - Kravar, Miroslav: Srpsko-hrvatski jezik, Institut za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 4, Zagreb, 1955.
 • Kalogjera, Damir: Jezik iznutra i izvana u zborniku Strani jezik u dodiru s materinskim, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1992, 63-67.
 • Knežević, Dragana: O nekim teškoćama pri savladavanju izgovora francuskih nazalnih vokala kod studenata čiji je materinski jezik srpskohrvatski u Zborniku radova Instituta za strane jezike i književnosti, sv. 2, Novi Sad, 1980, 175-188.
 • Kostić, Đorđe: O kulturi govora, Centar RTB, Beograd, (?).
 • Mildner, Vesna: Najčešće greške u percepciji engleskog jezika u osoba kojima je materinski jezik hrvatski u zborniku Prožimanje jezika i kultura, ur. Marin
 • Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1991, 119-122.
 • Mildner, Vesna: Od dijalekta do standarda preko korektivne optimale (Primjer iz dubrovačkoga govora), Suvag, 6/1-2, Zagreb, 1993, 119-122.
 • Mildner, Vesna: Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku u Skripta 3 : Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika, ur. Marja Bešter, Ljubljana, 1999, 13-21.
 • Pavić, Zlata: Fonetika i njeno mjesto u poodmaklim fazama učenja stranog jezika u zborniku Fonološki i fonetski aspekti govorenog jezika, ur. Damir Horga, HDPL, Zagreb, 1989, 179-183.
 • Pozojević-Trivanović, Marija: Slušanje i govor, Liber, Zagreb, 1984.
 • Požgaj Hadži, Vesna: Hrvaščina in slovenščina v stiku/Hrvatski i slovenski u kontaktu, Razprave Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 2002.
 • Požgaj Hadži, Vesna, Smolić, Marija: Nacrt vježbenice: "Fonetske vježbe iz hrvatskog jezika", Govor, 13, Zagreb, 1996, 107-113.
 • Požgaj Hadži, Vesna: Učenje izgovora i korekcija fonetskih pogrešaka (na primjeru hrvatskog jezika kada ga usvajaju govornici slovenskog kao materinskog), Tabula 1, Pula, 1999, 51-66.
 • Skljarov, Miho: Jezik i govor u nastavi stranih jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
 • Skljarov, Miho: Teorija i praksa u nastavi stranih jezika, Školske novine, Zagreb, 1993.
 • *** Strani jezik u dodiru s materinskim, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1992.
 • Škarić, Ivo: Izgovor, Jezik, 28/5, Zagreb, 1980/81, 129-138.
 • Škarić, Ivo: Kako postajati jezikom (Audiovizuelna-globalnostrukturna metoda), Govor, 2/3, Zagreb, 1971, 29-4
 • *** Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac, HDPL, Zagreb, 1993.
 • Vuletić, Branko: Gramatika govora, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1980.
 • Vuletić, Branko: Verbotonalni sistem fonetske korekcije s naročitim obzirom na korekciju izgovora engleskog jezika, Zagreb, 1968.
 • *** Komunikacija s osobitim osvrtom na verbotonalni sistem – Zbornik radova III. međunarodnog simpozija verbotonalnog sistema, Centar SUVAG, Zagreb, 1991.
 • Žigić, Darko: Kakvo mesto dati fonetici u savremenoj nastavi stranog jezika u zborniku Fonološki i fonetski aspekti govorenog jezika, ur. Damir Horga, HDPL, Zagreb, 1989, 173-178.