Uni Graz > Geisteswissenschaftliche Fakultät > Institut für Slawistik
 
Font size:      

Abstracts - Rezimei/Sazeci - Сажеци

3. Symposium - 3. simpozij(um) - 3. симпозиј(ум)

Graz, 16.–18. April 2009

Milivoj Alanović, Милан Ајџановић

Univerzitet u Novom Sadu

Неке особености у дистрибуцији футурских времена у српском и хрватском

Централни предмет овога истраживања представља проблем форме и дистрибуције футурских времена у српском и хрватском језику. Премда је у овом случају инвентар глаголских облика у оба језика сведен на футур 1 и 2, значајније разлике се тичу, с једне стране, морфолошког лика футура 1, односно статуса тзв. футуроида у српском, те, с друге, дистрибуције футура 2, нарочито у хрватском језику. Нормативне граматике српског језика углавном се не баве футуроидним конструкцијом ЋУ/ ЋЕШ ... + ДА + ПРЕЗЕНТ, за који се мисли да је, будући и семантички еквивалентна и конкурентна форма футуру 1, темељна одлика српског језика (у ком се футур 1 такође гради на бази инфинитива: ЋУ/ ЋЕШ ... + ИНФИНИТИВ). Реченице типа ЈА ЋУ ТИ ТО ПОКАЗАТИ и ЈА ЋУ ТО ДА ТИ ПОКАЖЕМ сасвим су уобичајене у српском језику, с тим да је реченица са футуроидном конструкцијом модално обележена оптативношћу. Намера нам је, дакле, да покажемо у каквом се саодносу налазе ова два лика футура 1, односно футур 1 и футуроидна конструкција. С друге стране, смена футура 2 футуром 1 у временским реченицама је приметна одлика хрватског језика, што се не среће и у српском. Тако се као оверена може сматрати реченица из хрватског типа TO ĆE BITI JAKO LIJEPO KADA ĆEMO MI OTKRITI ... (HRT 1, 9.1.2009).

Isidora Bjelaković

Univerzitet u Novom Sadu

Participski i refleksivni pasiv u srpskom i hrvatskom jeziku (publicistički i administrativni stil)

U radu se analiziraju one participske i refleksivne pasivne konstrukcije u srpskom i hrvatskom jeziku čije rečenične predikacije referišu o perfektivnoj ili imperfektivnoj prošloj radnji, i o radnji u sadašnjosti. Prilikom upoređivanja pasivnih struktura u ovim jezicima posebna pažnja obraćena je na strukturu, međusobni odnos, funkcionalnostilsku obeleženost i iskazivanje agensa.

Maria Cichońska

Uniwersytet Slaski Katowice

Anaforicki i kataforicki odnosi u razlicitim vrstama teksta / zanrovima

Anaforicki i kataforicki odnosi u razlicitim vrstama teksta. Cilj rada je da se pokaze moguće diferenciranje BKS jezika na nivou teksta. U radu ce se razmatrati pored slicnosti i razlike u organizaciji anaforickih i kataforickih odnosa na razlicitim vrstama teksta – beletristike (npr. D. Browna, Davincijev kod), novinarskih zanrova - feljtona i reportaza u bks.stampi.

Božo Ćorić

Univerzitet u Beogradu

NA MARGINAMA GRAMATIKE

U radu će se na odabranim primjerima analizirati pojave koje obično ostaju na marginama gramatičke i druge stručne literature, iako po svom značaju to ne zaslužuju. Jedna od takvih pojava je i komponenta (-)god koju nalazimo u postpoziciji zameničkih i nekih drugih reči. Ove strukture vrlo su frekventne u komunikaciji, pisanoj i verbalnoj, a odlikuju se neriješenim pitanjima prozodijske, pravopisne i morfološke prirode.

Milorad Dešić

Univerzitet u Beogradu

Граматика у једнотомним рјечницима српског и хрватског језика

У раду се најприје говори о односу између граматике и лексике, а онда о сличности и разликама у граматичкој обради одредница у једнотомним рјечницима српског и хрватског језика. Показује се да су рјечници значајан извор граматичких информација, јер у њима налазимо податке о: врстама ријечи, о деклинацији и конјугацији, глаголском виду и глаголској рекцији, о грађењу ријечи, разним синтаксичким појавама ( у синтагмама и реченицама као примјерима за одређена значења) итд. Неки проблеми и разлике проистичу из ограниченог обима рјечника: наводити или изостављати глаголске именице од несвршених глагола (на –(е)ње);објашњавати значење само код једног глаголског вида (свршеног или несвршеног) или код глагола оба вида.

Petja Dimitrova

Karl-Franzens-Universität Graz

Турцизми у бугарском и српском корпусу

Изследването се занимава с турцизмите в български и сръбски език, със степента им на фреквентност и интеграция. Базира се на търсенето в два електронни корпуса: Gralis-Korpus и Brown корпус за български език. Резултатите са представени във вид на таблици.

Jasmina Dražić

Univerzitet u Novom Sadu

Upotreba infinitiva u novinskom stilu (paralela: srpski i hrvatski)

Rad se bavi upotrebom infinitiva u različitim sintaksičkim pozicijama u novinskom funkcionalnom stilu srpskog i hrvatskog standarda. U radu se sagledava odnos infinitiva i njegovih komutabilnih formi: konstrukcije da + prezent, finalne i dopunske klauze, u oba standarda.

Branka Drljača Margić

Sveučilište u Rijeci

Stavovi govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema utjecaju engleskoga na njihove jezike

Stavovi govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema utjecaju engleskoga na njihove jezike Cilj je rada istražiti tendencije u stavovima govornika hrvatskoga i srpskoga jezika prema anglizmima u njihovim jezicima. Uzorak ispitanika čine studenti jezičnoga usmjerenja u Hrvatskoj i Srbiji. Prilikom ispitivanja stavova studenata rabi se metoda upitnika. Posebna se pozornost posvećuje usporedbi stavova govornika hrvatskoga i srpskoga jezika.

Sandra Forić

Karl-Franzens Universität Graz

1.Suodnos kratkouzlaznog i kratkosilaznog maglaska u hrvatskome jeziku na bazi materijala iz Gralis Korpusa
2. Kroatizmi u hrvatskome i srpskome jeziku u Gralis Korpusu

1. Suodnos kratkouzlaznog i kratkosilaznog maglaska u hrvatskome jeziku na bazi materijala iz Gralis Korpusa. Budući da je jedan od temeljnih akcentoloških problema kvaliteta kratkih naglasaka, tj. tendencija neutralizacije kratkouzlaznog i kratkosilaznog naglaska prema kratkosilaznome u suvremenom hrvatskom govoru, ovim se radom, na bazi materijala iz Gralis-Korpusa, nastoje prikazati neke od otklona od naglasne norme te utvrditi odnos kratkouzlaznog i kratkosilaznog slušnom i akustičkom analizom.

Jagoda Granić

Sveučilište u Splitu

Gramatemi kao distinktivna obilježja bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika

Gramatemi kao distinktivna obilježja bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika Iako sva tri jezika – bosanski/bošnjački, hrvatski i srpski – osim podrijetla imaju i zajedničko gramatičko ustrojstvo, tri različite izvanjske intervencije proizvele su tri različita standarda sa svojim sustavima razlikovnih obilježja i pravila. Gramatika je ars obligatoria, ''prinudna uprava'', skup pravila prema kojima jezični elementi čine sustav, odnosno jezik. Tvorba riječi – tradicionalna gramatička disciplina – objekt je morfološkog opisa ali i svakodnevne komunikacijske prakse jer su promjene u jezičnoj upotrebi prozirne i lako uočljive. Pravilna, strogo određena kombinacija leksema i gramatema zapravo je na tankoj granici između morfologije, sintakse i semantike. Konačan popis gramatema i pridruženi mu propis analogni su fonološkom sustavu, dakako s razlikom u karakteru distinktivnih obilježja (gramatikalnih umjesto akustičkih i artikulacijskih). Naime, bosanski/bošnjački, hrvatski i srpski flektivni su jezici čijim se izrazima gramatema istovremeno pridružuje više gramatičkih sadržaja, a i fonem je skup simultanih, nelinearnih éléments différentiels. Za/pro/mjenom gramatema (slično kao i fonema na drugoj razini) mijenja se plan sadržaja jezičnog znaka, tj. semantika same riječi. Afiksni morfem (gramatem) modificira leksičko značenje korijena i tvori novu riječ. Premda su riječi nastale derivacijom ili kompozicijom, ali svakako u skladu s pravilima, neki afiksi (sufiksi) imaju veću produktivnost, ''plodniji'' su, pa stoga imaju i prednost pred drugima. Gramatemi kao nositelji gramatičkog sadržaja također su elementi identiteta jezika, upućuju na sličnosti, ali i na razlike. Izbor između njih stilistički je i/ili sociolingvistički, ali ne i gramatički. Upravo gramatika, a ne leksik, čuva identitet jezika jer se u nju preslikao jezični a ne izrazito varijabilni, nesustavni nejezični univerzum.

Iskra Likomanova-Angelova

Universitet Sofia

Gramatika dvaju prevoda MAjstora i Margarite: na srpski i hrvatski

U radu se uporedjuju srpski i hrvatski prevodi Majstora i Margarite s ciljem da se utvrdi stepen ih udaljenosti, kao sto i diferencijaca samih prevoda. Analizom je podvrgnut sintaksichki i morfoloski plan istog teksta.

Blaženka Martinović

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Oblični naglasak kao razlika

Komparativnom analizom općeparadigmatskih i tipoloških naglasnih pravila imenica u suvremenim priručnicima hrvatskoga i srpskoga standardnog jezika pokazat ćemo koliki je opseg razlika u naglašivanju dvaju standarda. Promotrit ćemo i Daničićevu tipologiju imenica, i to iz kuta suvemene tipološke razdiobe kojoj je glavno mjerilo za razvrstavanje svih vrsta riječi u naglasne tipove prije svega raspodjela prozodijskih svojstava  tona, trajanja i mjesta  i njihove preinake u paradigmama. Analizom uzoraka nekada i danas dolazimo do pojednostavnjene (praktične, pregledne i upotrebljive) naglasne tipologije.

Nedad Memić

Starmühler Agentur & Verlag GmbH, Wien

O prenošenju njemačkih toponima u bosanski, hrvatski i srpski jezik. Morfološke i sintaksičke karakteristike

Sljedeći referat biće posvećen dvjema temama tretiranja toponima s njemačkog govornog područja u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Prva tematska oblast odnosi se na prevođenje (prenošenje) njemačkih toponima u najširem smislu riječi (od naziva gradova i naseljenih mjesta preko geografskih pojmova pa do naziva ulica i trgova) u bosanski, hrvatski i srpski jezik. Njemački s jedne i bosanski, hrvatski i srpski jezik s druge strane imaju različite mehanizme tvorbe toponima pa njihovo prenošenje iz jednog u drugi jezik ponekad predstavlja teškoću kako za prevodioce tako i za recipijente prevedenih tekstova. Referat će nastojati da na nekoliko praktičkih primjera prijevoda da određene smjernice u prevođenju toponima iz njemačkog u bosanski, hrvatski i srpski jezik. Druga tematska oblast referata pokušaće tretirati zastupljenost tradicionalnih egzonima s njemačkog govornog područja u savremenoj jezičkoj praksi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Višestoljetna politička i kulturna povezanost između njemačkog i južnoslavenskog jezičkog prostora stvorila je u oba jezika brojne egzonime. Zadatak referata će biti da na osnovu analize aktuelne štampe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije (internetski portali važnijih dnevnih novina iz sve tri zemlje) otkrije koliko se još tradicionalni egzonimi s njemačkog govornog područja upotrebljavaju u današnjem bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku štampe.

Maja Midžić

Karl-Franzens Universität Graz

Najfrekventniji leksemi u bosanskoj/bošnjačkoj, hrvatskoj i srpskoj verziji Dejtonskog sporazuma

Cilj ovog rada je da se utvrdi učestalost svih riječi u bosanskoj/bošnjačkoj, hrvatskoj i srpskoj varijanti Dejtonskog sporazuma. Zanimalo nas je koji su to najfrekventniji leksemi, a zatim smo rezultate uporedili u korpusima navedenih jezika. Skoncentrisali smo se na prvih petnaest. Prema vrstama riječi najčešći su veznici, glagoli i prijedlozi.

Milica Mihaljević

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s dr. sc. Barbarom Štebih Golub)

Aliaxej Nikitevich

Гродненский университет (Белоруссия)

Морфологические различия в выражении категорий рода и одушевленности в русском и белорусском языках

В статье автор описывает морфологические различия в выражении категорий рода и одушевленности в русском и белорусском языках Особое внимание обращено на средства выражения этих категорий (тип склонения, словообразовательная структура, согласование, синкретизм падежей), а также на существующие различия, которые объясняются отчасти историей становления и развития категорий рода и одушевленности в этих близких по родству языках, отчасти явлениями интерференции, влиянием русского языка на белорусский.

Marina Nikolic

Deverbativna imenica kao kondenzator recenicnog sadrzaja u jeziku novina (na BKS materijalu)

U radu Deverbativna imenica kao kondenzator rečeničnog sadržaja u jeziku novina razmatra se ponašanje glagolske imenice kao površinskog eksponenta dubinske rečenične strukture u novinskim tekstovima koji su ušli u korpus ovoga istraživanja. Sistematizacija kondenzovanih iskaza pomoću deverbativne imenice vršiće se na osnovu semantičkog (značenjskog) kriterijuma. Budući da se deverbativne imenice odlikuju kondenzovanjem velikog broja različitih rečeničnih značenja i sintaksičkih funkcija, moramo ih podeliti na bar četiri oblasti: deverbativne padežne konstrukcije adverbijalnog tipa, deverbativne padežne konstrukcije kao semantičke dopune, nominativne deverbativne konstrukcije i deverbativne imenice u dekomponovanom predikatu. Osim toga, osvrnućemo se i na problem leksikalizacije i promene značenja deverbativnih imenica, koje na taj način prestaju da budu kondenzatori rečeničnog značenja i dobijaju, odnosno imaju svoja autonomna značenja.

Milan Sečujski

Univerzitet u Novom Sadu

Određivanje trajanja glasova srpskog jezika u kontekstu korišćenjem stabala odluke

U okviru istraživanja ispituje se mogućnost da se trajanja pojedinih fonetskih segmenata, parametar od velikog značaja sa stanovišta automatske sinteze govora na osnovu teksta, dobije na osnovu analize obimnog govornog korpusa čija je priprema u toku. Estimacija trajanja pojedinih segmenata u odgovarajućem kontekstu izvodi se korišćenjem klasifikacionih, odnosno, regresionih stabala (CART). Na ovaj način je, bez eksplicitnog matematičkog modelovanja uticaja relevantnih faktora na trajanje segmenata, ipak moguće odrediti potrebno trajanje fonetskog segmenta u datom kontekstu. Adekvatnost tako dobijenih trajanja fonetskih segmenata potvrđuje se njihovim korišćenjem kao ulaznog parametra u automatskoj sintezi govora na osnovu teksta.

Danko Šipka

Arizona State University

Leksički status nepromjenjivh elemenata

Autor na građi srpskih i hrvatskih opštih, dvojezičnih i rječnika stranih riječi istražuje leksički status npromjenjivih elemenata (npr. braon, roza, hard, itd.) i predstavlja podatke o različitim faktorima koji određuju njihov leksički status ova dva standarda.

Edina Špago-Ćumurija

Univerzitet Dzeml Bijedic u Mostaru

Bosnian or Croatian? Sintaksičke razlike u kursevima bosanskog i hrvatskog jezika za strance

There has been increased interest in learning Bosnian/Croatian/Serbian over past years, due to recent history of the Balkans and stronger involvement of this region into European political context. There are many sources offering information and materials on the language/s in Bosnia Herzegovina, as well as discussions and forums of new learners, with English as the language for communication. This paper deals with Bosnian and Croatian courses for foreigners, offered on various web sites and in books. Taking into consideration different authors and styles of such materials, various aspects of grammar in them will be analyzed in order to compare Bosnian and Croatian courses. These aspects will include mainly syntactic features, such us use of infinitive, numbers, cases etc. It will eventually result in presentation of distinct usages of several syntactic categories in the two variations/languages and a larger picture on how our language/s is/are linguistically presented to the European learners.

Barbara Štebih

Instutut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Mocijska tvorba u hrvatskome i srpskome jeziku (s. dr. sc. Milicom MIhaljević) Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome (s dr. sc. Marijanom Horvat)

U radu će se analizirati različiti tvorbeni modeli postanka ženskih mocijskih parnjaka u hrvatskome i srpskome jeziku. Mocijskih je parnjaka najviše među profesijskim imenicama, uz koje je povezano i najviše normativnih problema, posebno u vezi s uporabom ženskoga mocijskog parnjaka koji se uglavnom tvori od svojega muškog mocijskom parnjaka (npr. učitelj – učiteljica). Ženske mocijske imenice tvore se i u hrvatskome i u srpskome najčešće sufiksima -ica, -ka, -inja, -kinja, a muške sufiksima -ac, -ak, rjeđe -an, ali se njihova raspodjela u tim dvama jezicima razlikuje. Posebna će se pozornost posvetiti novotvorenicama kojih iz sociolingvističkih razloga ima mnogo među profesijskim imenicama obaju jezika. Analizirat će se također način obradbe mocijskih tvorenica u rječnicima, tj. njihovo navođenje (nenavođenje) kao posebnih natuknica u jednojezičnim rječnicima hrvatskog i srpskom jezika. 2. Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome Globalizacija i internacionalizacija u hrvatskome i srpskome (s dr. sc. Marijanom Horvat) Posljedice globalizacijskih procesa vidljive su i u jeziku kao težnja i tendencija k internacionalizaciji. Internacionalizacija, ili možda preciznije, angloamerikanizacija zahvatila je sve jezike modernoga svijeta. Hrvatski jezik i srpski jezik nisu iznimke. U ovom radu spomenut ćemo samo neke od posljedica internacionalizacije i to na leksičkoj, tvorbenoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini. Pokazat ćemo da su navedeni procesi prisutni i u hrvatskome i u srpskome jeziku, kao i u većini ostalih slavenskih i drugih europskih jezika.

Strahinja Stepanov

Karl-Franzens-Universität Graz

O KONEKTORIMA U REDAKCIJSKIM KOMENTARIMA SRPSKIH I HRVATSKIH NEDELJNIKA

Cilj ovog rada je istraživanje konektorskih elemenata u publicističkom stilu (žanr: uvodnički komentar) i njihova analiza, te utvrđivanje da li postoje razlike izmedju srpskih i hrvatskih komentara u pogledu raznolikosti i frekvencije upotrebe ovih elemenata.

Branko Tošović

Karl-Franzens-Universität Graz

Gramatičke razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika

U referatu će biti predstavljena analiza gramatičkih razlika između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika na materijalu Gralis-Korpusa. To će biti prvi pokušaj da se gramatičke podudarnosti, sličnosti i razlike razmotre na bazi širokog korpusnog materijala sa istim sadržajem, materijala koji odražava aktuelno stanje u svim pomenutim jezicima. Autor će pokušati da na osnovu mnogobrojnih primjera utvrdi u čemu se bosanski/bošnjački, hrvatski i srpski najviše gramatički razlikuju.

Jelena Vojnović

Univerzitet u Novom Sadu

Upotreba infinitiva u novinskom stilu (paralela: srpski i hrvatski)

Rad se bavi upotrebom infinitiva u različitim sintaksičkim pozicijama u novinskom funkcionalnom stilu srpskog i hrvatskog standarda. U radu se sagledava odnos infinitiva i njegovih komutabilnih formi: konstrukcije da + prezent, finalne i dopunske klauze, u oba standarda.

Arno Wonisch

Karl-Franzens-Universität Graz

Zamjenice u Gralis-Korpusu – gramatičke osobine

Analiza se sastoji od tri dijela. U prvom se kratko predstavlja sistem zamjenica u bosanskom/bošnjačkom/hrvatskom i srpskom jeziku. U drugom se ukazuje na to koliko je pomoću paralelnog Gralis-Korpusa moguće proučavati podudarnosti, sličnosti i razlike u sistemu pomenutih jezika. U trećem se prezentiraju osnovni rezultati analize najvažnijih tipova zamjenica.